Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 896 i 886/2, obręb 43 przy ul. Suwalskiej w Zielonej Górze.

Treść informacji

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany                     i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-545c2497-cc9d-11ed-9355-06954b8c6cb9