Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań o umiarkowanym czynszu oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM.

Ponadto Spółka może:

 1. nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki;
 5. sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność
 6. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000959255. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.000.500,00 zł.

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa na terenie całego kraju. SIM może również uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych.

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników – organ uchwałodawczy, a zatem odpowiedzialnym za najważniejsze decyzje związane z działaniami Spółki;
 1. Rada Nadzorcza – organ kontroli i nadzoru, w skład którego wchodzi 9 członków , powołanych przez trzech członków KZN i po jednym członku Gminy, na wspólną trzyletnią kadencję (obecnie RN liczy 6 członków bez przedstawicieli KZN):
  1) Rafał Bukowski -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  2) Maciej Derejczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
  3) Natasza Sienkiewicz Zarówna – Członek Rady Nadzorczej
  4) Natalia Makarewicz – Członek Rady Nadzorczej
  5) Piotr Kania Kaniowski – Członek Rady Nadzorczej
  6) Mariusz Smolarczyk – Członek Rady Nadzorczej

 2. Zarząd – organ jednoosobowy, powołany przez Radę Nadzorczą na czteroletnią kadencję; kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezesem Zarządu jest Andrzej Szablewski.